แบบสอบถามการวิจัย

เรื่อง การสำรวจพฤติกรรมความต้องการของผู้บริโภคต่อผลิตภัณฑ์ขัดผิวกายที่มีส่วนผสมจากมะขาม

 

แบบสอบถามชุดนี้เป็นงานวิจัยสำรวจพฤติกรรมและความต้องการของผู้บริโภคที่มีต่อผลิตภัณฑ์ขัดผิวกายมีส่วนผสมจากมะขาม เพื่อประกอบการเรียนวิชา Research Method ของ นางสาววันรัก ณ นคร นิสิตป??ิญญาโท สาขาพัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ดังนั้นจึงใคร่ขอความร่วมมือจากท่าน กรุณาตอบแบบสอบถามให้สมบูรณ์ ข้อมูลทั้งหมดที่ท่านตอบมาจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งสำหรับงานวิจัยครั้งนี้ จะไม่มีผลกระทบต่อท่าน ขอขอบคุณที่ท่า???ให้ความร่วมมือในการตอบ แบบสอบถามครั้งนี้

ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม

คำแนะนํา: กรุณาตอบแบบสอบถาม โดยเลือกตัวเลือก ที่ตรงกับคำตอบ และความคิดเห็นของท่าน มากที่สุด

1. เพศ
2. อายุ
3. สถานภาพ
4. ระดับการศึกษาขั้นสูงสุด
5. อาชีพ
6. รายได้เฉลี่ยต่อเดือน

ตอนที่ 2 ข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมการใช้ผลิตภัณฑ์ขัดผิวกาย เพื่อขัดเซลล์ผิวที่ตายแล้วให้ผลัดออก และเป็นการทำความสะอาดผิว

7. ปกติท่านนิยมใช้ผลิตภัณฑ์ในการผลัดผิวกายหรือไม่
8. ท่านใช้ผลิตภัณฑ์ในการผลัดผิวกายบ่อยเพียงไร ใน 1 สัปดาห์
9. เหตุผลที่ท่านเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ขัดผิวกาย (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
10. ส่วนผสมหลักของผลิตภัณฑ์ขัดผิวกายที่ท่านใช้คือข้อใด
11. รูปแบบของผลิตภัณฑ์ขัดผิวกายที่ท่านนิยมใช้ (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
12. ท่านนิยมใช้ผลิตภัณฑ์ขัดผิวกายกลิ่นใด (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
13. จำนวนเงินที่ท่านใช้ในการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ขัดผิวกายในแต่ละครั้งอยู่ที่เท่าใด
14. ส่วนใหญ่ท่านเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ขัดผิวกายจากสถานที่ใด (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
15. โดยปกติ ท่านซื้อผลิตภัณฑ์ขัดผิวกายบ่อยเพียงไร
16. ถ้าท่านต้องการซื้อผลิตภัณฑ์ขัดผิวกาย คุณสมบัติใดบ้างที่ท่านใช้พิจารณาในการตัดสินใจซื้อ (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
17. ท่านคิดว่า ปัจจัยใดที่มีอิทธิพลต่อการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ขัดผิวกายของท่าน
18.
19. ท่านรับทราบข้อมูลของผลิตภัณฑ์ดังกล่าวจากแหล่งใดบ้าง (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)

ตอนที่ 3 ข้อมูลเกี่ยวกับการพัฒนาผลิตภัณฑ์

คำอธิบาย การพัฒนาผลิตภัณฑ์ขัดผิวกายที่มีส่วนผสมทั้งหมดจากมะขาม ซึ่งสารในมะขามสามารถทำให้ผิวขาวขึ้นได้ด้วย AHA และการนำเมล็ดมะขามมาทำเป็นเม็ดขัดผิวเพื่อเพิ่มมูลค่า นอกจากนี้ในส่วนของเปลือกเมล็ดมะขามมีสารต้านอนุมูลอิสระอีกด้วย

20. ท่านทราบถึงสรรพคุณของมะขามในด้านสุขภาพและการรักษาโรคในข้อใดบ้าง (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
21. ท่านเคยใช้มะขามในด้านใดบ้าง (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
22. ท่านเคยใช้มะขามเพื่อบำรุงผิวพรรณและความงามในข้อใดบ้าง (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
23. ท่านคิดว่า มะขามมีประโยชน์ในการบำรุงผิวพรรณและความงามอย่างไร
24. ท่านใช้มะขามเพื่อบำรุงผิวพรรณและความงามบ่อยเพียงไร
25. ท่านคิดว่ามะขามมีประโยชน์ต่อสุขภาพและความงามในระดับใด
26. รูปแบบของผลิตภัณฑ์ขัดผิวกายที่มีมะขามเป็นส่วนผสมหลัก ที่ท่านต้องการใช้มากที่สุด
27. ท่านต้องการใช้ผลิตภัณฑ์ขัดผิวกายที่มีมะขามเป็นส่วนผสมหลัก กลิ่นใดมากที่สุด
28. ท่านมีความคิดเห็นอย่างไรต่อผลิตภัณฑ์ขัดผิวกายที่มีส่วนผสมหลักจากมะขาม (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
29. หากมีการวางจำหน่ายผลิตภัณฑ์ขัดผิวกายที่มีมะขามเป็นส่วนผสม ท่านสนใจใช้ผลิตภัณฑ์ดังกล่าวหรือไม่
30. สำหรับท่านที่มีความสนใจในผลิตภัณฑ์ขัดผิวกายที่มีมะขามเป็นส่วนผสมหลัก หากมีการวางจำหน่ายผลิตภัณฑ์ดังกล่าวแล้ว ท่านคาดว่าตัดสินใจซื้อเมื่อใด
31. จำนวนเงินที่ท่านคาดว่าจะใช้ในการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ขัดผิวกายที่มีมะขามเป็นส่วนผสมหลัก ในแต่ละครั้งอยู่ที่เท่าใด
32. ท่านต้องการให้มีการวางจำหน่ายผลิตภัณฑ์ขัดผิวกายที่มีมะขามเป็นส่วนผสมหลัก จากสถานที่ใดบ้าง (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
33. ถ้าท่านต้องการซื้อผลิตภัณฑ์ขัดผิวกายที่มีมะขามเป็นส่วนผสมหลัก คุณสมบัติใดบ้างที่ท่านใช้พิจารณาในการตัดสินใจซื้อ มากที่สุด
34. ท่านคิดว่า ปัจจัยใดที่มีอิทธิพลต่อการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ขัดผิวกายที่มีมะขามเป็นส่วนผสมหลัก ของท่านมากที่สุด
35. สื่อโฆษณาใดที่ท่านคิดว่า เหมาะสมกับผลิตภัณฑ์ขัดผิวกายที่มีมะขามเป็นส่วนผสมหลัก มากที่สุด
36. ท่านคิดว่า โปรโมชั่น/การส่งเสริมการขายใด ที่จะมีผลต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์ขัดผิวกายที่มีมะขามเป็นส่วนผสมหลัก มากที่สุด
37.

ขอขอบคุณท่านที่สละเวลาตอบแบบสอบถาม